STATUT


STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOLBUSZOWEJ GÓRNEJ

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświaty / Dz.U.Nr 95,poz.425/ z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do ustawy i Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół – Dz.U.r 61 poz.624 z 2001r.(Z późn. zm)

§ 1.

1 Nazwa przedszkola

1) Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej
2) Adres placówki: Kolbuszowa Górna, 36-100 Kolbuszowa

Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez Gminę Kolbuszowa oraz rodziców w formie stałych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.


2 Przedszkole używa pieczęci:

Przedszkole Publiczne
w Kolbuszowej Górnej
36-100 Kolbuszowa, tel. (017) 2272669
NIP 814-89-504, REGON 690672506

§ 2.


1 Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

• Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
• Tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
• Pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
• Organizuje w miarę możliwości zajęcia prowadzone przez specjalistów.
• Rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci.


2 Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

1) Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) Informuje na bieżąco o rozwoju i postępach dziecka.
3) Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.
4) Współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego.
5) Zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo – opiekuńczo –edukacyjnymi.
6) Wspomaga dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
7) Stwarza sytuacje do rozwiązywania samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia.
8) Umożliwia zdobycie różnorodnych doświadczeń między innymi- językowych(w mówieniu, słuchaniu, byciu słuchanym),zdobywaniu umiejętności czytania i pisania, poznawania, stosowania i tworzenia symboli i znaków.

3 Zadania wynikające z celu przedszkola, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, realizuje się następująco:

1) Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale kompetencji pedagogicznych:
- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności przez działanie,
- odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie
- budowanie systemu wartości;
2) Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój
dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym poprzez:
- tworzenie okazji do poznawania i przeżywania
rzeczywistości przyrodniczej,
- upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
- stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych
i artystycznych,
- współpracę z instytucjami kulturalnymi i twórcami ludowymi,
- wspieranie samodzielnych działań dzieci
3) Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości
narodowej, religijnej oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości
uniwersalnych poprzez:
- dbanie o kulturę języka polskiego,
- organizowanie uroczystości o charakterze narodowym
i regionalnym,
- tworzenie tradycji przedszkola,
- zapoznanie dzieci z historią i symbolami narodowymi,
- przybliżenie tradycji, kultury naszej ojczyzny,
- stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych
sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.
4)Organizowanie zajęć dodatkowych na wniosek rodziców
5)Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych;
6)Współpracę z rodzicami poprzez:
- udzielanie rzetelnej informacji o dziecku,
- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
- uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;
7)Ścisły kontakt ze Szkołą Podstawową w Kolbuszowej Górnej w celu stworzenia dzieciom optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego

4 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice (opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania
i zamykania placówki. Każdy rodzic ma prawo do indywidualnego określenia liczby godzin, podczas których powierza dziecko opiece przedszkola:


1) W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin pracy. Nauczycielowi musi towarzyszyć pomoc nauczyciela lub woźna. Każde wyjście poza teren przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi.
2) Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci,
3) Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”,
4) Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach– podpisanego przez rodzica.
5) W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruch drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
6) Dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów,
7) Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym:
- liczba przewożonych osób nie może byc większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
- pojazd musi byc prawidłowo oznakowany,
- zabrania się ciągnięcia za pojazdem sań.
8) Zasady obowiązujące podczas przejazdów:
- sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu,
- usadzenie dzieci, sprawdzanie w czasie jazdy,
- ostatni wsiada nauczyciel,
- ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się,
- o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca,
- zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,
- bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola;
9) Po dłuższych przerwach ( wakacjach, ferii, zimowej przerwie) plac zabaw musi być sprawdzony przez konstruktora, odpowiedzialnego za stan ogródka; każdorazowo, po sprawdzeniu terenu, pracownik musi dokonać wpisu do odpowiedniego zeszytu, że teren został sprawdzony i sprzęt do zabawy w ogrodach jest sprawny;

10) Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność;
11) W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:
- ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające;
12) Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;
13) Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach;
14) W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za opiekę i bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia dodatkowe. Na początku każdego roku szkolnego osoby prowadzące zajęcia dodatkowe składają dyrektorowi przedszkola pisemne oświadczenie za opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych.


5 W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

6 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów):

1) Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce;
2) Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3) Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania przedszkolaków przez rodzeństwo, które ukończyło 10 lat, za pisemną zgodą rodziców i na ich całkowitą odpowiedzialność.


7 Specyfika przedszkola:
- sale bez łazienki – ilość: 1
- sale z łazienką - ilość 1
- ogród,
- WC dla dzieci :1
- WC dla personelu:1
- szatnia :2
- gabinet dyrektora:1
- gabinet intendenta:1
- kuchnia :1
- magazyn żywnościowy:1
- zmywalnia naczyń
- magazyn gospodarczy:18 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu

1) Polega w szczególności na:
- diagnozowaniu środowiska dziecka,
- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,
- rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce,
- wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
- organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
- podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest
dobrowolnie i nieodpłatnie
3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
- rodziców,
- nauczyciela, w szczególności nauczyciela prowadzącego grupę dziecka i nauczyciela specjalisty np.: logopedy,
- poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
realizowana jest we współpracy z Poradnią Psychologiczną
w Kolbuszowej ,polega na wspomaganiu rozwoju dziecka a szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych, eliminowanie przyczyn,
- badania psychologiczne dziecka mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców.
4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, organizowana jest w szczególności w formie:
- zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
5) Zajęcia specjalistyczne - logopedyczne:
- organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- prowadzi osoba posiadająca przygotowanie w zakresie logopedii,
6) Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
7) Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
8) Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor
przedszkola.

9. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

1) Za zgodą, na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:
- dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
- oddział integracyjny może być utworzony a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłosi się przynajmniej troje dzieci z orzeczeniem poradni,
- przyjęcia dzieci do tego oddziału dokonuje dyrektor przedszkola,
- liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych,
- przedszkole nie posiada warunków do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


10. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

1) Prowadząc zajęcia w języku polskim;
2) Wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego regionu, kraju;
3) Pielęgnując tradycje związane z nazwą przedszkola;
4) Prowadząc nauczanie religii - katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia.


§ 3

1 Organami przedszkola są :

1) Dyrektor przedszkola
2) Rada pedagogiczna
3) Rada rodziców

- Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2 Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na
zewnątrz,
2) Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
4) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków;
5) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
6) Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych;
7) Realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
8) Ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;
9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
10) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
11) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w §16 ust. 9 niniejszego statutu; decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
12) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
13) Dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
- występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
14) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

2. Rada Pedagogiczna

1) W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;
3) W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
4) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
5) Rada Pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
6) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków; w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne;
7) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
-ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
-podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w § 16 ust. 29
8) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
-organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
-projekt planu finansowego przedszkola;
-wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień na szczeblu Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp.;
- propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
9) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany;
10) Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
11) Terminy i tematyka zebrań Rady Pedagogicznej podawane są, w formie pisemnej, na pierwszej (organizacyjnej) radzie w dniu 31 sierpnia każdego roku;
12) Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
-dyrektor,
-członkowie rady pedagogicznej,
-organ prowadzący;
13) W obradach Rady Pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba, która będzie prowadziła posiedzenia rady pedagogicznej w jego zastępstwie.

3. Rada Rodziców

1 W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem,
2) Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
3) Rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,
4) Rada Rodziców ma prawo do :
-opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian,
-przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu pracy,
-przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
-wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego,
-występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki
- opiniuje zestaw podręczników i programów wychowawczo - dydaktycznych
5) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci,
6) Rada Rodziców uchwala nowy lub zatwierdza istniejący już regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
7) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane,
8) W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola,
9) Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

4. Zasady współdziałania organów przedszkola:

1) Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.
2) Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.
3) Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
4) Wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną dokonuje się poprzez:
- zeszyt zarządzeń i komunikatów,
- rozmowę;
5) Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń.
6) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki
i kształcenia dzieci,
7) Przedszkole organizuje dni otwarte

5. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.
2) Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
3) Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.
§ 4
1 Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

§ 5

1 Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6-lat.
1) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
- mała liczba dzieci w oddziale dzieci 3-letnich,
- do przedszkola uczęszcza rodzeństwo,
3) Liczba dzieci w oddziale wynosi 25,
4) Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji
zadań programowych

3. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola:
1) W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może zostać zmniejszona liczba oddziałów,
2) W okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych
3) W sytuacja wymienionych w punktach 1 i 2 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

3 W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 6

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest oparciu o :
- podstawę programową opracowana przez MEN-programy wychowania w przedszkolu wybrane przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów dopuszczonych do użytku przez MEN i zatwierdzone przez dyrektora.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
- z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
- z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

4 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

1 Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej jest przedszkolem dwu oddziałowym, posiada 2 sale dydaktyczne.
§ 8

1 Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2 Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący placówkę,

3 W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1) Czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze
3) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 9

1 Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów dziecka):
6.50 –9.00 – schodzenie się dzieci:
-różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela - o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań,
-ćwiczenia poranne
9.00 – 9.30 - śniadanie
9.30 –11.00 -zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycje dzieci,
-spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
-zajęcia dodatkowe,
11.00 -11.30 - obiad
11.30 –14.00 -zajęcia o charakterze relaksującym,
-kontynuacja niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych,
14.00 –14.30 - podwieczorek
14.30 –15.50 – rozchodzenie się dzieci:
-wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, itp.,
-praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych,
-swobodna działalność dzieci,
-zajęcia dodatkowe.

2 Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka i zainteresowania oraz specyfikę pracy tego oddziału.

§ 10

1 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2 Dzienny czas otwarcia przedszkola wynika z potrzeb rodziców i w danym roku szkolnym ujęty jest w projekcie organizacyjnym, na wniosek dyrektora. Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.50- 15.50
3 Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
4 Terminy przerw pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
5 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłat za żywienie personelu przedszkola:
1) Wysokość opłat za żywienie dzieci ustala dyrektor, intendent w porozumieniu z rodzicami, z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) W zależności od ilości posiłków i ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu pobierane są opłaty za wyżywienie dziecka,
3) Stawka dzienna ustalana jest na cały miesiąc według cen surowych produktów wykorzystywanych do sporządzania posiłków zgodnie z przyjętymi ogólnokrajowymi normami kalorycznymi i gramaturowymi,
4) Dzieci w przedszkolu mogę korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek )
5) Rodzice ponoszą dodatkową opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu jako częściowy zwrot kosztów utrzymania ponoszonych przez organ prowadzący „ poza podstawy programowe”. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący z uwzględnieniem art.6 pkt.1 Ustawy o Systemie Oświaty,
6) Opłaty za przedszkole przyjmuje na terenie przedszkola intendent w dniach od 3-10 każdego miesiąca w godz. pracy intendenta tj. 700 -1500 ,
7) W przypadku niepłacenia lub płacenia nieterminowo za uczęszczanie dzieci do przedszkola należności te będą ściągane łącznie z odsetkami przez organ do tego upoważniony w drodze egzekucji administracyjnej zgodnie z obwiązującymi przepisami,
8) Jeżeli zaległości w opłatach wynosić będą więcej niż dwa miesiące wówczas dziecko może być skreślone z listy wychowanków ,
9) Pracownicy przedszkola na równych prawach z wychowankami mogą korzystać z wyżywienia w godzinach ich pracy za pełną odpłatnością. Racje żywieniowe personelu korzystającego z wyżywienia odpowiadają normom dzieci .
6 Rodzice zobowiązani są do pokrywania w całości kosztów dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie przedszkola, ( oprócz nauki religii ) zawartych w § 2 ust. 3 pkt 4)
7 Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

§ 11

1 Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) Maksymalna dbałość o zdrowie i życie wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,
2) Prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej z respektowaniem przepisów prawa, norm moralnych i społecznych,
3) Współpraca z rodzicami,
4) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną,
5) Obserwacja pedagogiczna dzieci,
6) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik, plan miesięczny z narzędziami pomiaru wiedzy i umiejętności dzieci opracowanymi dla swojej grupy wiekowej, konspekt (do chwili mianowania),
7) Tworzenie programu rozwoju przedszkola, w oparciu o specyfikę placówki – we współpracy ze wszystkimi nauczycielkami,
8) Planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,
9) Korzystanie z dostępnych form samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
10) Odpowiedzialność za powierzone mienie,
11) Stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy.

2. Do zakresu zadań intendenta należy:

1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt,
2) porządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków,
3) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
4) Sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,
5) Odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,
6) Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych,
7) Sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.

3. Do zakresu zadań kucharza należy:
1) Punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków,
2) Przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie,
3) Odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie,
4) Utrzymanie w stanie używalności, nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych.


4. Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy:

1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
2) Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
- sprzątanie sal przed zajęciami z dziećmi i po zajęciach,
- sprzątanie sal i pomieszczeń po posiłkach,
- okresowe generalne sprzątanie sal i pomieszczeń przedszkolnych
( mycie okien, drzwi, sprzętów, zabawek)
3) Pomoc przy wyjściu dzieci na spacer, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu, w razie potrzeby uczestnictwo w nich celem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
4) Zgłaszanie do intendenta przedszkola wszelkich zauważonych usterek w sprzęcie i urządzeniach,
5) Pełnienie innych funkcji wynikających z organizacji pracy przedszkola powierzonych przez dyrektora.

5. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:

1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
2) Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych na zabawki oraz inne pomoce.


6. Do zakresu zadań konserwatora należy:

1) Kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,
2) Dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,
3) Sprzątanie terenu wokół przedszkola,
4) Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
5) Dokonywanie napraw sprzętów, zabawek i urządzeń,
6) Konserwacja wszelkich urządzeń na trenie przedszkola oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem pieca gazowego,
7) Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub intendenta.

Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych wszystkich pracowników.

§ 12

1 W przedszkolu, nie zatrudnia się wicedyrektora.


§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli (wyjątkowo trzech) zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

1. Do zadań nauczycieli przedszkola należy w szczególności:

1) Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższa poziom pracy placówki, a szczególności;
- Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach
opieki, wychowania i kształcenia dzieci, ustalają wspólne
kierunki działań,
- Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają
rzetelnej informacji na temat dziecka jego zachowania
i rozwoju,
- Nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe,
konsultacje dla rodziców,
- Zebrania organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie
rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,
- Nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem
dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,
- W kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje
zadań realizacji tematyki,
- Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych
sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola poprzez
rozmowy i ankiety anonimowe,
2) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość poprzez :
• - Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego i podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN, uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe i plan rozwoju placówki,
• - Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania w celu osiągnięcia wysokich efektów nauczania
• - Stosowanie zasady indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do możliwości dzieci .
3) Prowadzenie przez nauczyciela obserwacji i dokumentacji mającej na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci :
• - Prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju
i postępów dziecka,
• - Prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą przebiegu
nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej,
• - Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci


4) Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie :
• - Pomaga rodzicom w kontaktach z poradniami
specjalistycznymi,
• - Realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-
pedagogicznej i innych specjalistów,
• - Organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,
• - Organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

§ 15

1 Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania może być ono realizowane na terenie przedszkola na pisemną prośbę rodzica.
3. Zasady rekrutacji
do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane :
1) Dzieci 5, 6-letnie,
2) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4) Dzieci z rodzin zastępczych.

5. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje powołana przez dyrektora społeczna komisja rekrutacyjna.

1) Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:
- Przedstawicieli Rady Rodziców;
- Przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

W jej skład mogą wchodzić także przedstawiciele organu prowadzącego.

2) Społecznej komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

3) Społeczna komisja rekrutacyjna może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć dzieci jak:

- Dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo,
- Dzieci obojga rodziców pracujących,

4) Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji, na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego przez dyrektora przedszkola.

5) W przypadku złożenia wniosków przez rodziców w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych przez przedszkole miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor w ciągu roku szkolnego.

6.Prawa dziecka:

Dziecko ma prawo do:
• życzliwego i podmiotowego traktowania,
• bycia takim jakim jest,
• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
• zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
• przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
• snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „na rozkaz”,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
• badania i eksperymentowania,
• doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
- rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
- wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
- nagradzania wysiłku,
- współdziałania z innymi,
- różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
- codziennego pobytu na powietrzu,
- korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
- formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań ( na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
- ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
- współpracy nauczyciel - dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
- nauki regulowania własnych potrzeb.

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

8. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku:

• Braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc,
• Nie uiszczania przez rodziców (opiekunów ) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące,
• Odmowy ze strony rodziców (opiekunów) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną,
• Systematycznego nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrz przedszkolnych.

9. Rezygnacja rodzica z miejsca dla dziecka w przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (z wyjątkiem okresu od rekrutacji do 31 sierpnia każdego roku – telefonicznie). Skreślenie następuje w trybie określonym w umowie, jaką zawierają rodzice z dyrektorem placówki przy przyjęciu dziecka do przedszkola.

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem ...........................


Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
Dyrektor Przedszkola


Przedszkolowo.pl logo